Projekt

Projekt Al-Karmel Club

2016 - 2018 var den senaste projektperioden. Den avslutades och en ansökan om fortsättning av projektet har skickats till Forum Syd. Det är ett utvecklingsprojekt med fokus på Genus och Miljö. Projektet har under åren arbetat med fem målgrupper - Kvinnor - Förskola - Ungdomar - Funktionshindrade - Män

Projektet har nått goda resultat, men det finns ändå mycket kvar att göra. Emmaus Fredriksdal och SPK har betalt hälften var av egenavgiften. Under de senaste åren har Forum Syd bidragit med 90 % av budget och egenavgiften med 10 %.

Förskolan hade som mest 105 barn inskrivna. Barnen är 4 och 5 år. Vid 6 års ålder börjar dom skolan. Förskolebarnen lär sig siffrorna och att läsa enkla ord på arabiska och engelska. De kreativa lekarna är viktiga. Den välutbildade personalen ser varje elev och ger dem det stöd som behövs. Föräldrarna deltar regelbundet i träffar med personalen och har fått utbildning i näringslära. Barnens hälsa har blivit bättre. Yoghurt och frukt serveras barnen.

Kvinnornas självkänsla har stärkts. Aktiviteterna innehåller både sociala frågor, jämställdhet, hälsofrågor för kvinnor och barn, yrkesutbildning, ledarskap och juridiska ämnen. Al-Karmel Club vill påverka att kvinnor skall få samma arvsrätt som män. Äktenskapsåldern har höjts sedan projektet startade. Nu är sällan flickorna under 18 år när de ingår äktenskap. Det har medfört att flickorna kan fortsätta till högre studier. Jerusalems öppna universitet i Yatta har fått bygga nytt för att få plats med alla kvinnliga studenter.

Ungdomarna har aktiviteter i sociala frågor, jämställdhet, studiehjälp, hjälp att skriva CV och rollspel i att presentera sig för en arbetsgivare. Varje år deltar ca 150 ungdomar i ett par veckors sommarläger. Både idrott och kultur finns på schemat.

Funktionshindrade har fått hjälp med studier och att få kontakt med olika handikapporganisationer. Några av dem har fått anställning. Både deras familjer och samhället har fått mycket information om vikten av att visa respekt för de som har funktionshinder och att underlättar för att den här gruppen skall kunna utveckla sina färdigheter.

Männen diskuterar jämställdhet och konflikthantering. De får kunskap om vikten av att vara bra förebilder för sina ungdomar. Männen samlas i grupper men också till enskilda samtal med målgruppens ansvarige. 


Folkets Hus i Al-Karmel

Med stora ekonomiska bidrag från Emmaus Fredriksdal och SPK:s medlemmar och sympatisörer har byggnaden fått en andra våning som håller på att inredas. På taket har solpaneler monterats. El och vatten är mycket dyrt i Palestina. Tanken är att Al-Karmel Club skall ha en hållbar utveckling och bli så självförsörjande som möjligt. Förskolan har fått större ytor för sin verksamhet. I övre våningen finns en större lokal. När inte klubben behöver den själva kan den kanske hyras ut och ge inkomster. 


Al-Karmel Club

Palestinakommittén har tillsammans med Emmaus Fredriksdal ett projekt med 
Al-Karmel Club som samarbetspartner i Palestina.

"Tillsammans vill vi stimulera fyra målgrupper till ökat demokratiskt tänkande genom 
meningsfulla aktiviteter."

Om Al-Karmel

Byn Al-Karmel ligger i södra Palestina, 17 km sydost om storstaden Hebron. Byn har cirka 7-8.000 invånare. Invånarna arbetar inom jordbruk, boskapsskötsel, offentlig sektor och små egna företag. Men arbetslösheten är stor, cirka 70 %. Många är trångbodda och familjerna är stora.

Al-Karmel ligger i gammal kulturbygd med många rester från den romerska tiden. Dels en stor bassäng som pilgrimer nyttjade, dels ruiner efter kyrkor och andra arkitektoniska verk. Klubbens fotbollslag för pojkar spelar nu i division A. Dessutom har klubben ett lag för flickor, vilket är unikt i den region som omger storstaden Hebron. Flickorna har också gjort fina prestationer inom friidrott.

Om projektet

Svenska Palestinakommittén och Emmaus Fredriksdal och Emmaus Åkvarn-Björkå har under flera år samlat in pengar för att bygga ett hus för klubbens verksamheter. Detta "Folkets Hus" invigdes den 21 oktober 2011 och är nu en viktig mötesplats för klubbens 600 medlemmar, men även för övriga invånare i Al-Karmel och omgivande byar. En unik byggnad i en bygd präglad av ockupation, arbetslöshet och fattigdom.

Tillsammans vill vi stimulera fyra målgrupper till ökat demokratiskt tänkande genom 
meningsfulla aktiviteter.

Kvinnor/unga flickor deltar i föreläsningar om demokrati och jämställdhet och om nackdelarna 
med äktenskap vid låg ålder och med nära släktingar. Det finns yrkesutbildningar för att
 kunna skapa en försörjning.

Näringsbristen bland främst barnen är stor och kvinnorna får kunskaper om näringslära och 
rätt hantering av livsmedel. Det finns en förskola för 40 barn, som lär sig arabiska, lätt engelska, skriver, räknar, ritar, 
leker och har kreativa aktiviteter. Dessutom ordnas sommarläger för cirka 120 barn.

Ungdomar och barn med funktionsnedsättning och deras familjer får utbildning. "Gömda barn"
stimuleras att börja skolan och utbilda sig. Förmågan att ta emot kunskap är ofta större än
vad föräldrarna trodde. Det finns kurser i att visa en ömsesidig respekt och inte utnyttja de
med funktionsnedsättning otillbörligt.

Ungdomarna idrottar, studerar, diskuterar både sociala frågor och miljö/klimat. 
De kulturella aktiviteterna är viktiga.

Emmaus Fredriksdal

Emmaus Fredriksdal är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening som verkar för en rättvis fördelning av jordens resurser. Verksamheten drivs genom tillvaratagande och återbruk av vårt samhälles överflöd för att därigenom skapa resurser för bistånd.

Vidare stödjer föreningen opinionsbildning för ovanstående mål samt verkar för mänskliga rättigheter och motverkar rasism och diskriminering.

Återanvändning av föremål är ett viktigt led i en ekologisk livshållning som vi på Fredriksdal anser blir allt mer livsnödvändig eftersom jordens resurser är begränsade.

Vinsten som vår loppmarknad genererar går till olika biståndsprojekt främst i tredje världen, men även till projekt som syftar till att hjälpa nödställda i vårt eget samhälle.

Vilka projekt som skall stödjas beslutas av föreningens medlemmar på demokratiska möten.

Föreningen har skänkt ambulanser och sjukvårdsutrustning till Gaza, Libanon, Libyen och Västsahara.

Tillsammans med Svenska Palestinakommittén har föreningen ett projekt i byn Al-Karmel i södra Palestina.

Läs mer på Emmaus Fredriksdals hemsida.

Fadderverksamhet

Kriget i Gaza har skördat många människoliv och gjort många barn föräldralösa. Barn som har förlorat sin försörjare och förebild är särskilt utsatta.

Svenska Palestinakommittén startar en fadderverksamhet i Gaza.
Ditt stöd är av stor betydelse för dessa barn och deras framtid.

Anmäl ditt intresse för att ge ditt stöd som fadder till barn i Gaza. Vi noterar att du är intresserad och hör av oss till dig så snart vi kan garantera att dina pengar kommer att nå de utsatta barnen.

Sänd ditt namn, telefonnummer och emailadress till
info@svenskapalestinakommitten.se