Projekt Al-Karmel Club

2016 - 2018 var den senaste projektperioden. Den avslutades och en ansökan om fortsättning av projektet har skickats till Forum Syd. Det är ett utvecklingsprojekt med fokus på Genus och Miljö. Projektet har under åren arbetat med fem målgrupper - Kvinnor - Förskola - Ungdomar - Funktionshindrade - Män

Projektet har nått goda resultat, men det finns ändå mycket kvar att göra. Emmaus Fredriksdal och SPK har betalt hälften var av egenavgiften. Under de senaste åren har Forum Syd bidragit med 90 % av budget och egenavgiften med 10 %.

Förskolan hade som mest 105 barn inskrivna. Barnen är 4 och 5 år. Vid 6 års ålder börjar dom skolan. Förskolebarnen lär sig siffrorna och att läsa enkla ord på arabiska och engelska. De kreativa lekarna är viktiga. Den välutbildade personalen ser varje elev och ger dem det stöd som behövs. Föräldrarna deltar regelbundet i träffar med personalen och har fått utbildning i näringslära. Barnens hälsa har blivit bättre. Yoghurt och frukt serveras barnen.

Kvinnornas självkänsla har stärkts. Aktiviteterna innehåller både sociala frågor, jämställdhet, hälsofrågor för kvinnor och barn, yrkesutbildning, ledarskap och juridiska ämnen. Al-Karmel Club vill påverka att kvinnor skall få samma arvsrätt som män. Äktenskapsåldern har höjts sedan projektet startade. Nu är sällan flickorna under 18 år när de ingår äktenskap. Det har medfört att flickorna kan fortsätta till högre studier. Jerusalems öppna universitet i Yatta har fått bygga nytt för att få plats med alla kvinnliga studenter.

Ungdomarna har aktiviteter i sociala frågor, jämställdhet, studiehjälp, hjälp att skriva CV och rollspel i att presentera sig för en arbetsgivare. Varje år deltar ca 150 ungdomar i ett par veckors sommarläger. Både idrott och kultur finns på schemat.

Funktionshindrade har fått hjälp med studier och att få kontakt med olika handikapporganisationer. Några av dem har fått anställning. Både deras familjer och samhället har fått mycket information om vikten av att visa respekt för de som har funktionshinder och att underlättar för att den här gruppen skall kunna utveckla sina färdigheter.

Männen diskuterar jämställdhet och konflikthantering. De får kunskap om vikten av att vara bra förebilder för sina ungdomar. Männen samlas i grupper men också till enskilda samtal med målgruppens ansvarige.