OM OSS

Svenska Palestinakommittén är en humanitär hjälporganisation som är partipolitiskt och religiöst oberoende. Kommittén bildades i april 2002 och har medlemmar i hela Sverige.

Syftet är att stödja människor i Palestina. Svenska Palestinakommittén arbetar med utvecklingsprojekt i Palestina, med bistånd från Sida förmedlade via Forum Syd. Biståndet är 90% av budget. Egenavgiften är 10%. Egenavgiften samlas in hos medlemmar och sympatisörer.

Kommittén informerar även i Sverige om den långdragna konflikten mellan Palestina och Israel.

Styrelsen

Ismail Adra, ordförande
Eva Strandberg, kassör
Lennart Sundström, sekreterare
Ziad Taib, ordinarie ledamot
Karin Hegefeldt Larsson, ordinarie ledamot
Eva Sundqvist, ordinarie ledamot

Ideellt arbete

Styrelseledamöterna arbetar helt ideellt och betalar själva alla kostnader i samband med styrelsemöten, medlemsmöten, aktiviteter mm. Inga arvoden eller löner förekommer. Alla insamlade medel går oavkortat direkt in i verksamheten.

Stadgar

Stadgarna antagna vid föreningens möte den 3 mars 2011

§1
Kommitténs namn skall vara Svenska Palestinakommittén.

§2
Kommitténs syfte är att som ett partipolitiskt och religiöst oberoende humanitär hjälporganisation stödja det palestinska folket.

§3
Kommittén skall ha minst två medlemsmöten per år, varav det ena skall vara årsmöte.

§4
Medlemskap kan efter anmälan erhållas av dem som delar kommitténs syfte. Medlem betalar årligen en avgift, som beslutas av årsmötet.

§5
Årsmötet utgör högsta beslutande organ för kommittén och fastlägger verksamheten för det kommande året. Årsmötet hålles före april månads utgång. Kallelse till årsmöte skall tillställas medlemmarna senast två veckor före årsmötet.

På årsmötet äger medlem en röst, familj två röster och ansluten organisation en röst. Röstning genom fullmakt kan ej förekomma.

På årsmötet skall följande obligatoriska ärenden förekomma:

  • Versamhetsberättelse
  • Revisionsberättelse
  • Beslut i ansvarighetsfrågan
  • Val av styrelse bestående av minst fem ordinarie ledamöter
  • Bland dessa utser årsmötet ordföranden, kassör och sekreterare.
  • Val av två ordinarie revisorer samt en ersättare.
  • Val av valberedning bestående av tre personer, varav en sammankallande.
  • Fastställande av verksamhetsplan, efter förslag av styrelsen.
  • Fastställande av årsavgift.

§6
Vid ändring av stadgar erfordras tvåtredjedels majoritet. Beslut skall ske vid två årsmöten.

§7
Mellan årsmötena ansvarar styrelsen för den löpande verksamheten. Styrelsens beslut fattas med en enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§8
Firmatecknare, ordförande och kassör skall vandelprövas.

§9
Vid upplösning av kommittén tillfaller kommitténs pengar Palestine Red Crescent Society. (Den Palestinska Röda Halvmånen)

Våra Samarbetspartners

Emmaus Fredriksdal

Emmaus Fredriksdal grundläggande syfte är att skapa resurser för stöd både utomlands men också i vårt eget samhälle. De projekt som skall stödjas beslutas demokratiskt av medlemmarna i sammanslutningen vid det årliga föreningsmötet. 

Emmaus Fredriksdal fördelar ekonomiskt stöd till olika stödorganisationer och projekt i Afrika, Latinamerika, Mellanösternländer samt Sverige.

ForumCiv

ForumCiv är en biståndsorganisation med över 200 medlemmar från svenska civilsamhället. De har kontor i sex länder och samarbetar med lokala organisationer i 70 länder.


ForumCiv kämpar för ett starkt och aktivt civilsamhälle där människor har makt att förändra sina liv och skapa förändring på lokal, nationell och global nivå.