Årsmöte 2017

01.12.2017

Verksamhetsberättelse

Svenska Palestinakommittén bildades vid ett öppet möte 2002-04-18. Årets verksamhetsberättelse är den femtonde. Kommittén är enligt sina stadgar partipolitiskt och religiöst oberoende. Syftet är att vara en humanitär hjälporganisation till stöd för det palestinska folket. Kommittén skall också informera i Sverige om situationen i Mellanöstern och sprida kunskap om palestinsk kultur.

Många delar av verksamheten bedrivs i nära samarbete med Emmaus Fredriksdal och Emmaus Åkvarn.

Styrelse och övriga funktioner

Ordförande Ismail Adra

Kassör Eva Strandberg

Sekreterare Lennart Sundström

Vice ordförande Ziad Taib

Ordinarie ledamot Robert Larsson

Ordinarie ledamot Gert Gelotte

Revisor, ordinarie Monica Hogstam

Revisor, ordinarie Ywonne Nordin

Revisor, ersättare Leif Hogstam

Auktoriserad revisor för

projekt med Forum Syd Nordenhams Revisionsbyrå AB

Valberedning Hossein Davoodi, sammankallande

Hassna Abbas

Sami Haj Salem

Medlemmar

Vid årsskiftet 2016/2017 hade SPK 162 medlemmar samt många sympatisörer och bidragsgivare. Kommittén är rikstäckande och har medlemmar från norr till söder i Sverige.

Hemsida

Hemsidan har adress www.svenskapalestinakommitten.se. Den är viktig för att SPK skall nå ut med information om sin verksamhet samt berätta om aktuella händelser och aktiviteter.

SPK har epostadress: info@svenskapalestinakommitten.se

SPK finns också på Facebook.

Möten och aktiviteter

Styrelsen har haft protokollförda sammanträden 21/1, 14/2, 29/3, 25/4, 9/5, 21/9, 30/11 och 12/12 samt många informella kontakter.

3 februari

Ismail Adra och Eva Strandberg deltog i ett projektstartsmöte hos Forum Syd i Stockholm. Där fick vi beskedet att Sida/Forum Syd beslutat att utvecklingsprojektet med Al-Karmel Club i Palestina beviljats att fortsätta ytterligare tre år, 2016-2018.

4 februari

Ismail och Eva besökte Palestinas ambassadör i Stockholm, Hala Husni Fariz, och diskuterade situationen i Palestina samt informerade om Bokmässan i Göteborg.

22 februari

Ismail deltog i ett möte hos Folke Bernadotteakademin i Stockholm för organisationer och stiftelser som får stöd genom Fredsmiljonen 2016.

4 mars

Ismail och Eva träffade Robert Larsson, Kenny Kjellström med flera styrelseledamöter och personal hos Emmaus Fredriksdal för dialog om projektet och byggnaden i Al-Karmel, fadderverksamheten i Gaza, Bokmässan i Göteborg och övriga aktuella gemensamma styrelsefrågor.

9 mars

SPK:s årsmöte i lokal på Barnhusgatan 11, Göteborg. Utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar diskuterade årsmötet den aktuella situationen i Palestina och SPK:s olika aktiviteter. Deltagarna bjöds på en god palestinsk förtäring.

14 mars

Ismail och Eva deltog i Sensus nätverksträff inför Bokmässan.

7 april

SPK hade ett lunchmöte i Göteborg tillsammans med Sofia Zitouni, Folke Bernadoteakademin.

26 april

Ismail och Eva deltog i ABF SVG:s årsmöte i Mölndal.

16 maj

Eva deltog i Sensus andra nätverksträff inför Bokmässan.

12 september, 19 september, 3 oktober samt 10 oktober

Studiecirkel hos ABF SVG, Kungälv. Ämne: Palestina Då och Nu. Ismail och Eva delade på ansvaret för cirkeln. Evert Svensson medverkade den 19 september och Staffan Granér, JIPF, den 10 oktober.

13 september

Eva deltog i en nätverksträff hos Sensus. Cecilia Uddén medverkade.

22-25 september

Tillsammans med Emmaus Fredriksdal hade SPK en monter på Bokmässan i Göteborg.

25 september

Gert Gelotte, SPK, och Olle Katz, JIPF, samtalade på Bokmässans internationella torgs scen över ämnet "Kan man kritisera Israel utan att vara antisemit?"

8 oktober

Fredsseminarium i Mötesplats Göteborg med bidrag genom Fredsmiljonen. Thomas Hammarberg medverkade.

13 oktober

Eva deltog i utbildning och erfarenhetsutbyte hos Forum Syd i Stockholm.

15 oktober - 4 november

Uppföljningsresa till projektet i Al-Karmel. Deltagare: Ismail Adra, Eva Strandberg, samt Kjell Dahlström och Karl-Johan Karlsson från Emmaus Fredriksdal/Åkvarn. Utöver uppföljningen av projektet deltog vi i sammanträden om tillbyggnaden av fastighetens andra våning samt gjorde flera studiebesök.

1 december

Eva deltog i ABF SVG:s halvårsmöte

Projekt Al-Karmel Club

Projeket finansieras av Sida/Forum Syd. Projektet startade år 2007. Det har givit mycket gott resultat och inneburit en stor förändring för deltagarna i de fem målgrupperna - förskola - kvinnor - ungdomar - funktionshindrade - män. Därför har projektet beviljats att fortsätta under åren 2016-2018.

Vi följer projektet på nära håll genom dialog varje vecka med projektansvariga i Al-Karmel Club och besöker Al-Karmel minst en gång per år.

"Folkets Hus" i Al-Karmel

Verksamheterna har vuxit ur byggnaden. En andra våning är snart färdig. Bland annat behöver förskolan större utrymmen för att kunna ta emot 105 barn. Cirka 25 kvinnor samlas en dag varje vecka för utbildning och samtal om sociala och kommunala frågor. Ungdomarna samlas för läxhjälp, idrott, kultur och föreläsningar. Detsamma gäller de funktionshindrade. Männens deltagande i föreläsningar och samtal ökar. Varje utrymme i tvåvåningsbyggnaden kommer att tas i anspråk.

Fadderverksamhet i Gaza

Antalet faddrar har ökat under året. Vi har också fått flera extra gåvor. Därför har vi kunnat överföra större belopp än de avtalade till vår samarbetsorganisation Civitas i Gaza. Pengarna fördelas till familjerna efter behov. Familjer med många barn får mer än de med färre barn. De familjer som inte får några bidrag från andra organisationer får också litet mer än de som får någon hjälp. Men alla familjerna får ytterst lite pengar till försörjningen.

Verksamhetsplanen för det gångna året 2016

Årsmötet beslutade om följande verksamhetsplan:

Fortsatt biståndsprojekt, bidrag och byggnation med Al-Karmel Club

Fadderverksamhet i Gaza

Planering av miljöprojekt i Yattaområdet

Kontakter för att bredda verksamheten

Monter på Bokmässan i Göteborg den 22-25 september

Fredsseminarium

Minst ett brev med vädjan om gåvor

Medlemskontakter och uppdaterad hemsida

Det som årsmötet beslutade om har genomförts.

Slutord

Svenska Palestinakommittén är en liten förening, mätt i medlemmar, men en betydligt större förening mätt i aktivitet, verksamhet och sympatisörer. Vi har mycket att tacka våra bidragsgivare för, men varje medlem, varje sympatisör, varje krona (gärna fler :-)) har avgörande betydelse för att vi skall kunna fortsätta och kanske utvidga vårt arbete.

I Al Karmel når föreningsverksamheten allt fler. Det ställer krav på lokaler och utrustning.

I Gaza behöver våra fadderbarn mat för dagen.

På den årliga bokmässan i Göteborg, på våra fredsseminarier och i vår skolverksamhet når vi ut till allmänheten med vårt självklara men ändå, för många, så svårsmälta budskap - att palestinier har samma mänskliga rättigheter som alla andra människor och att internationell rätt skall gälla även i Palestina.

2016 slutade bra för Palestina när FN:s säkerhetsråd antog en resolution mot Israels olagliga bosättningar på palestinsk mark. 14 av de 15 medlemsländerna röstade ja. Att USA valde att lägga ned sin röst i stället för att använde sitt veto var en välkommen men senkommen markering från den avgående presidenten, Barack Obama.

Säkerhetsrådets resolution stärker Palestinas internationella diplomatiska ställning. Det är bra, men det krävs förändring på marken. Och där ser det allt sämre ut.

2017 började illa för Palestina när USA:s nyvalde president Donald Trump skyndade sig att överge USA:s krav på en tvåstatslösning och i stället markerade sitt närmast oreserverade stöd för Israel.

Med 600 000 israeliska bosättare på Palestinsk mark och Palestina som en arkipelag av öar i ett israeliskt ockupationshav blir det allt svårare att se några förutsättningar på marken för en tvåstatslösning.

Vad återstår oss då? En enstatslösning? Hur ser en sådan ut när Israel är ett land där bara judar behandlas som fullvärdiga medborgare? USA:s avgående utrikesminister John Kerry (Obama-administrationen) förklarade i ett avskedstal att enstatslösningen innebär att Israel måste välja mellan att vara ett demokratiskt land eller ett judiskt land. Att vara både ock går inte, betonade han.

Det finns anledning att fundera över alternativen och konsekvenserna för oss. Men oavsett vad som händer i framtiden är det viktigt att vi här och nu fortsätter det praktiska solidaritetsarbetet i Palestina och att vi här hemma fortsätter att envist tala för Palestinas och palestiniernas sak.

Vi ger inte upp och vi ger oss inte!