Årsmöte 2013

10.04.2013

Protokoll fört vid årsmöte 2013-04-04

Mötet hölls i lokal, Barnhusgatan 11, Göteborg. 24 medlemmar deltog i årsmötet. Journalisten
Gert Gelotte inledde kvällen med en personlig betraktelse av situationen i Palestina.

1) Mötets öppnande och parentation
SPK:s ordförande, Ismail Adra, öppnade mötet och hälsade oss välkomna. Därefter föreslog Ismail en stunds tystnad till minne av de medlemmar som avlidit under året.

2) Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen fastställdes.

3) Fråga om mötet har utlysts enligt stadgarna
Stadgarna säger att årsmötet skall hållas före april månads utgång och att kallelse skall skickas till medlemmarna senast två veckor före årsmötet. Den första kallelsen skickades fyra veckor före årsmötet och sedan påmindes i samband med annan information. Årsmötet beslutade att kallelse skett enligt stadgarna.

4) Val av mötesfunktionärer
ordförande Leif Johansson
sekreterare Eva Strandberg
två justerare Karin Hegefeldt Larsson och Kent Larsson
två rösträknare Karin Hegefeldt Larsson och Kent Larsson
pressreferent Lennart Sundström

5) Styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

6) Styrelsens ekonomiska berättelse
Den ekonomiska berättelsen godkändes och lades till handlingarna.

7) Revisionsberättelse
Revisorernas berättelse godkändes och lades till handlingarna.

8) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet följde revisorernas förslag och beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

9) Fastställande av medlemsavgift för år 2014
Årsmötet beslutade om oförändrad medlemsavgift. Det innebär 150 kr för enskild medlem och
200 kr för familjemedlemskap.

10) Val
minst två ordinarie styrelseledamöter, 2 år
Eva Strandberg
Lennart Sundström

kassör Eva Strandberg

sekreterare Lennart Sundström

ersättare till styrelsen, 1 årKenny Kjellström
två ordinarie revisorer, 1 år Monica Hogstam
Ywonne Nordin

en ersättare till revisorerna, 1 årLeif Hogstam

en auktoriserad revisor för bistånd från SidaKerstin Nordenhams Revisionsbyrå AB

valberedning för årsmötet 2014
Hossein Davoodi, sammankallande
Hassna Abbas
Younis Tamimi

11) Verksamhetsplan för år 2013
Fortsatt biståndsprojekt med Al-Karmel Club
Fortsatt bidrag till Al-Karmel Clubs klubbhus
Planering av ytterligare biståndsprojekt
Kontakter för att bredda verksamheten
Monter på Bokmässan i Göteborg
Fredsseminarium tillsammans med Fredsrörelsen i Kungälv och Nordiska Folkhögskolan
Minst ett brev med vädjan om gåvor
Medlemskontakter och uppdaterad hemsida

Namnet på fredsseminariet diskuterades. Frågan hänsköts till den arbetsgrupp som tar fram program och medverkande i seminariet.

12) Avslutning
Ismail Adra avslutade årsmötet och tackade för det förtroende som visas styrelsen samt lämnade aktuell information, bl a om sommarens Mellanösternseminarium på Sjöviks folkhögskola. Ett speciellt tack framfördes till Kent Larsson för hans gåva till Al-Karmel Clubs förskola. Gåvan består av fem handgjorda bilar i trä. Bilarna är olika och har olika funktioner.

Kungälv i april 2013

Eva Strandberg
mötessekreterare

Leif Johansson
mötesordförande

Karin Hegefeldt
protokolljusterare

Larsson Kent Larsson
protokolljusterare