Årsmöte 2012

09.03.2012

Protokoll fört vid årsmöte 2012-03-06 i lokal, Barnhusgatan 11, Göteborg

1) Mötets öppnande
Ordförande Evert Svensson öppnade årsmötet och hälsade 19 medlemmar varmt välkomna
Evert höll parentation över de medlemmar som lämnat oss under året, Alvar Svensson och Martin Oskarsson.

Närvarande deltagare noterades och kassören hade med sig det aktuella medlemsregistret.

2) Frågan om årsmötet har utlysts på rätt sätt
Enligt stadgarna skall kallelse tillställas medlemmarna senast två veckor före årsmötet. De första kallelserna skickades med email tre veckor före årsmötet och postades samtidigt till de medlemmar som inte har email.

Årsmötet beslutade att kallelse hade skett på rätt sätt.

3) Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen fastställdes

4) Val av mötesfunktionärer
ordförande Leif Johansson
sekreterare Eva Strandberg
två justerare Jan-Ove Olsson och Carina Adra
två rösträknare Jan-Ove Olsson och Carina Adra
pressreferent Evert Svensson

Mötet ajournerades och vi fick en intressant redogörelse för den aktuella situationen i Mellanöstern och Nordafrika av Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.
Vi åt en god palestinsk måltid tillsammans innan årsmötesförhandlingarna återupptogs.

5) Styrelsens verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

6) Styrelsens ekonomiska berättelse
Den ekonomiska berättelsen godkändes och lades till handlingarna.

7) Revisionsberättelse
Revisorernas berättelse godkändes och lades till handlingarna.

8) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen enligt revisorernas rekommendation.

9) Fastställande av medlemsavgift för år 2013
Årsmötet beslutade om oförändrad medlemsavgift, vilket innebär att enskild medlem betalar 150 kr och familj 200 kr.

10) Val
två ordinarie styrelseledamöter, 2 år Ziad Taib, Robert Larsson
två ordinarie styrelseledamöter, 1 år Louise Thorn , Harald Holst
ordförande, 2 år Ismail Adra
två ordinarie revisorer, 1 år Monica Hogstam , Lena-Kajsa Jansson
en ersättare till revisorerna, 1 år Leif Hogstam
en auktoriserad revisor för bistånd från Sida/Forum Syd Kerstin Nordenhams Revisionsbyrå AB
valberedning för årsmötet 2013 
Jon Strid, sammankallande
Hossein Davoodi
Younes Tamimi

11) Verksamhetsplan för år 2012
Fortsatt biståndsprojekt med Al-Karmel Club
Fortsatt bidrag till klubbhus för Al-Karmel Club
Planering av ytterligare biståndsprojekt i Jenin och Gaza
Ytterligare bistånd som kan bli aktuellt
Kontakter för att bredda verksamheten och informera om oss
Minst ett brev med vädjan om pengar till verksamheten
Medlemskontakter, medlemsblad och uppdaterad hemsida

12) Övriga frågor
Det fanns inga övriga frågor att behandla.

13) Avslutning
Ismail Adra tackade på styrelsen vägnar för förtroendet att få leda verksamheten fram till nästa årsmöte. Ismail avtackade Evert som nu lämnar uppdraget som ordförande för Svenska Palestinakommittén efter tio händelserika år. Ismail förärade Evert en egenhändigt tillverkad glastallrik i de palestinska färgerna. Evert, presidiet och Hassna Abbas, som lämnade styrelsen förra årsmötet, avtackades med vackra rosor.